Personuppgiftspolicy

CASSTO Personuppgiftspolicy
senast uppdaterad: 2020-09-25

Vi i CASSTO behandlar i förekommande fall de personuppgifter som är nödvändiga för föreningens verksamhet.
I detta dokument kan du läsa mer om hur och varför vi behandlar personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Föreningen CASSTO är personuppgiftsansvarig. Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-mail, namnet på företaget du representerar, din arbetstitel samt i förekommande fall information om allergier och liknande inför de aktiviteter vi anordnar där mat serveras.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera ditt medlemskap, inkludera dig i kallelser till medlemsmöten och aktiviteter samt distribuera information i frågor som är i våra medlemmars gemensamma intresse som chefsassistenter, detta inkluderar information om produkter och tjänster från företag och organisationer som vi anordnar aktiviteter tillsammans med.

Om CASSTO skulle behandla dina personuppgifter för något annat ändamål, som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av personuppgifter sker främst i samband med ansökan om medlemskap i föreningen, eventuella uppdateringar görs därefter kontinuerligt för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter i våra register.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I samband med besök och aktiviteter hos leverantörer eller organisationer är det i vissa fall aktuellt att dela våra medlemmars e-mail med arrangören. Det ger dem möjlighet att kontakta våra medlemmar med erbjudanden och nyheter som kan vara av intresse för våra medlemmar i våra roller som chefsassistenter. Vi har ibland även möjlighet att sälja vårt medlemsregister till leverantörer och organisationer.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi har rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som är motiverat. När du lämnar föreningen raderas samtliga dina personuppgifter.

Vad är dina rättigheter som medlem i CASSTO?

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter CASSTO behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Vid en sådan begäran kommer vi säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas, du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära att CASSTO raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bl a om:

–  Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

–  Du invänder mot en intresseavvägning, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

–  Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.

–  Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.

Om, och när, vi inte lägre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Hantera dina rättigheter

En ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål skriftligt, utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se www.datainspektionen.se

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter!

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan nämnda rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@cassto.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår hemsida.

Styrelsen